Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som potentiella nya cancer-immunterapier och läkemedel mot behandlingsresistenta tumörer, områden där substanser som blockerar STAT3 har goda möjligheter att tillgodose stora medicinska behov och hjälpa patienter.

Patentet “Ether analogues of galiellalactone”, utfärdat som Svenskt Patent Nr. SE539204, ger patentskydd till 2035. Beslutet att bevilja patentet publicerades i Svensk Patenttidning
Nr. 2017/19 den 9 maj 2017.

”Beviljandet av patentet är mycket glädjande då det ytterligare befäster Glactone Pharmas position som ledande inom forskning och utveckling av småmolekylära hämmare som direkt kan blockera STAT3”, säger Martin Johansson, VD på Glactone Pharma.

Patentet är ett resultat av ett interdisciplinärt samarbete med forskare vid Lunds Universitet ledda av professor Olov Sterner.

STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat tumörinducerad immunosuppression, proliferation, behandlingsresistens och metastasering. STAT3 saknar de drogbarhetsegenskaper som enzymer och cellreceptorer har, vilket gör den till en mycket svår måltavla för läkemedel. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar.

Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett hur STAT3 aktiveras. 

Glactone Pharma arbetar med att profilera sina egenutvecklade småmolekyler i immuno-onkologimodeller för att komma fram till de mest effektiva sätten att kombinera STAT3-inhibition med immunterapier och i modeller av behandlingsresistent cancer.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, till exempel med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 terapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande och cancerdrivande mekanismer, bland annat i regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunosuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biomedicinskt företag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life-science bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information vänligen kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08, jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, VD, Glactone Pharma, +1 705 768 0603, martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.