CEO’s New Year Letter 2020: New decade begins with increased focus on life science

Just before the holidays, the Swedish government published its new life science strategy. It describes eight prioritized areas that will strengthen the industry and contribute to Sweden’s continued prosperity. Sweden has a long and proud tradition in life science and I would like us to foster an environment that is even better to ensure that this continues to be the case, for which reason I am pleased to see this initiative. 

Innovation is and has been a strength with which I believe that we as a country are often associated. Of course, powerful innovation is crucial in our cutting-edge high-tech industry, but it is not enough. Stronger competitiveness and increased collaboration are also essential. In particular, I am thinking about the future for my 42,000 colleagues scattered around at the approximately 3,000 life science companies in Sweden. We want there to be more and we want to build stronger and bigger companies. We are all active on an international playing field, for which reason Agenda 2030 has been a given for us for some time if we are to be competitive and work for a sustainable future. What can Sweden do to strengthen and refine its competitiveness? Innovation and good collaboration within the country – and preferably throughout the Nordic region – are two excellent components, but more is required to bring additional skills and investments to Sweden. It is extremely important that we continue to strengthen health care so that we can become an attractive country for conducting high-quality clinical studies and for securing and expanding valuable biobanks and data registries. The use of multidisciplinary technical solutions in prevention and care is another excellent focus for Swedish life science, where our knowledge and innovative talent in digital technology are important competitive advantages.

I would also like to see us take major steps in traditional drug development over the next decade in order to streamline development and to ensure that we will have tomorrow’s medicines at a reasonable cost. Currently it takes an average of four years to progress from idea to a new drug candidate, followed by an average of ten more years of preclinical and clinical research before a new drug reaches the patient.

 

This process has been largely the same over the past 20 years. Although costs per project have not gone down, but rather have risen, the development process has become somewhat more efficient. By combining experience, “big data” and artificial intelligence, I believe that we can become even more efficient. There is a demand for new and better assistive devices that can improve our efficiency and help us to make disciplined decisions about which projects to fund and when to close them. While the actors in this area who own large amounts of data are admittedly ahead, the Swedish life science sector is likely to be early in implementing and demonstrating both societal benefit and success for small and medium-sized biotech companies.

 

I look forward to the opportunity to work with innovation and new technology together with talented colleagues, both within and outside Aqilion, all of whom contribute cutting-edge knowledge, experience and the courage to think innovatively. It is a privilege for me personally. But it is also the future for Aqilion in our aspiration to create value for our customers and owners by successfully contributing to the development of future medications for patients.

 

I would like to wish you all an exciting life science year in 2020!

 

Sarah Fredriksson

CEO, AQILION AB
www.aqilion.com

 

Download in PDF-format »

VD:s nyårsbrev 2020: Ökat fokus på life science inleder ett nytt decennium

 

Dagarna innan jul publicerade regeringen sin nya life science-strategi. Den beskriver åtta prioriterade områden som ska stärka branschen och bidra till Sveriges fortsatta välstånd. Sverige har en lång och god tradition inom life science, men jag önskar att vi skapar ännu bättre förutsättningar för att det fortsatt ska vara så och därför gläds jag åt initiativet. 

Innovation är och har varit en styrka som jag tror att vi som land ofta blir förknippat med. Innovationskraft är förstås ett måste i vår innovativa och högteknologiska bransch, men det räcker inte. Även en starkare konkurrenskraft och en ökad samverkan måste till. Jag tänker då framförallt på framtiden för mina 42 000 kollegor som är spridda på de cirka 3 000 life science-bolagen runtom i landet. Vi vill bli fler och vi vill bygga starkare och större bolag. Vi är alla verksamma på en internationell spelplan och för oss är därför Agenda 2030 sedan en tid tillbaka en självklarhet för att vara konkurrenskraftiga och verka för en hållbar framtid. Vad kan Sverige göra för att stärka konkurrenskraften och spetsa till den ytterligare? Innovation och god samverkan inom landet – och ännu hellre inom hela Norden – är två mycket bra komponenter, men för att få investeringar och kompetens till Sverige krävs mer. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att stärka sjukvården så att vi kan bli ett attraktivt land för att genomföra högkvalitativa kliniska studier och för att säkra och expandera värdefulla biobanker och dataregister. Att använda tvärvetenskapliga tekniska lösningar inom prevention och vård sticker också ut som ett bra fokus för svensk life science där vårt kunnande och innovationsförmåga inom den digitala tekniken är en viktig konkurrensfördel.

Jag önskar också att vi under nästa decennium tar stora kliv inom traditionell läkemedelsutveckling för att effektivisera utvecklingen och säkra framtidens läkemedel till rimliga kostnader. Det tar idag i medeltal fyra år att gå från idé till en ny läkemedelskandidat och sedan i genomsnitt ytterligare 10 år av preklinisk och klinisk forskning innan det nya läkemedlet når patienten.

Det har sett i stort sett likadant ut under de senaste 20 åren. Kostnaderna per projekt har inte gått ner, tvärtom, men effektiviteten i utvecklingsförloppet har förbättrats något. Genom att kombinera erfarenhet, ”big data” och artificiell intelligens tror jag att vi kan bli ännu effektivare. Nya bättre hjälpmedel som kan göra oss mer effektiva och hjälpa oss att fatta disciplinerade beslut om vilka projekt som ska finansieras och när det ska stängas efterfrågas. Detta är ett område där de aktörer som äger stora mängder data visserligen ligger före, men där den svenska life science-sektorn sannolikt kan vara tidiga med att implementera och visa både samhällsnytta och framgång för små och medelstora biotechbolag.

Jag ser fram emot att få möjligheten att arbeta med innovation och ny teknik tillsammans med kunniga kollegor inom Aqilion såväl som utanför och som alla bidrar med spetskunskap, erfarenhet och modet att tänka nytt. Det är ett privilegium för mig personligen. Men, det är också framtiden för Aqilion i vår ambition att skapa värde för våra kunder och ägare genom att framgångsrikt bidra till utvecklingen av framtida läkemedel för patienten.

Med önskan om ett spännande life science år under 2020!

Sarah Fredriksson
VD, AQILION AB
www.aqilion.com

 

Ladda ner i PDF-format »

Tankar apropå årets Nobelpris

Upptäckterna bakom årets Nobelpris i kemi och medicin har på relativt kort tid resulterat i nya behandlingar och en ökad insikt i hur immunförsvaret fungerar som har inneburit stora steg framåt i kampen mot bland annat cancer.

Även om vi inom life science har noterat hur snabbt varianter av antikroppen har vunnit mark som läkemedel så inser vi att det saknas lösningar för de patienter som inte svarar på ny teknik. Konsten att ta fram personliga och riktade behandlingar som tar hänsyn till alla individuella varianter av sjukdomar är fortfarande en utmaning. För att ha råd att betala för behandlingarna krävs inte bara nya innovationer, artificiell intelligens och tvärvetenskap; utan också mer kunskap och modet att välja bort det som inte fungerar i vissa patientgrupper. Dessutom måste vi se till helheten för samhällets betalningsförmåga för läkemedel och behandlingar.

Ny teknik och drivet i forskning och utveckling måste gälla alla patientgrupper i samhället. Förebyggande åtgärder, tidig diagnostik och helt nya behandlingar måste till även för sådana sjukdomar där det finns en etablerad behandling sedan länge, men som kanske inte är varken effektiv eller individuellt utformad. Det kan bidra till att vi på sikt kan sänka de totala kostnaderna för stora patientgrupper så att budgeten för läkemedel räcker också till de helt nya behandlingarna där det saknas läkemedel idag och där pris per behandling skjuter i höjden. Alla innovativa aktörer kanske inte kan ligga fronten i utvecklingen av nya läkemedel inom immunonkologi, men det finns en uppsjö av andra behov att ta sig an. Vårt gemensamma mål är att samhället i framtiden självklart ska kunna tillhandahålla och betala för en högkvalitativ individuell behandling för varje patient.

Mod var temat för underhållningen på årets Nobelfest. Det passar även in för PULS arbete nu och framöver. Mod att välja de projekt där vi kan göra skillnad om 5 till 10 år, även om de inte är det mest trendiga i vår omvärld just nu. Mod att skapa en skarpsynt, erfaren och flexibel organisation med många olika kompetenser och intellekt utan att bygga upp orealistiska fasta kostnader. Mod att tålmodigt leta efter innovationer utanför de källor som vi använt historiskt sett.

Det finns all anledning att växla upp takten i PULS förändringsarbete och med ökat mod ta oss an de nya utmaningarna, men först vill jag passa på att önska God Jul och Gott Nytt År!

Sarah Fredriksson
VD, PULS