AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Valberedningen
Valberedningen har bestått av Åke Fredriksson (ordförande), Helena Arcombe, Arvid Gierow samt Lena Mårtensson.

Val av styrelse
Styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Roland Andersson, Marie Lidgard, Jörgen Johnsson, Johan Lund, Andreas Segerros och Karin Wingstrand. Michael Oredsson hade avböjt omval. Till ny styrelseledamot valdes Martin Olovsson. Johan Lund omvaldes till styrelseordförande.

Styrelseledamoten Martin Olovsson har en bred och gedigen erfarenhet från ledande kommersiella och strategiska roller inom läkemedelsindustrin. Sedan 2017 är Martin Olovsson VD för AZ:s “spin-out” bolag OnDosis som utvecklar och kommersialiserar en ny kategori uppkopplade produkter för dosering av orala läkemedel. Från 1992 till 2017 har han haft ett flertal olika internationella seniora befattningar inom Astra/AstraZeneca, som t ex VD för marknadsbolaget Norden/Baltikum och Vice President för “Inhaled Respiratory/Global Portfolio & Product Strategy”.

En presentation (på engelska) av hela styrelsen finns på Aqilions hemsida, under fliken “Corporate”.

Val av revisor
Stämman omvalde Mazars SET revisionsbyrå i Helsingborg, med huvudansvarig revisor Andreas Brodström samt Bertil Toresson som medrevisor, till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.  

Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 finns att ladda ned som pdf på bolagets hemsida, under fliken “Corporate”.

Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, VD, AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects thatare based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. Immunscape has developed innovative molecules that could potentially become new drugs for the treatment of cancer and autoimmune diseases. The project is currently in an early phase of development. The purpose of the new collaboration is to jointly assess and develop the commercial potential of the project.

Aqilion can invest resources in interesting projects to further evaluate their potential and to ensure that they proceed to a full-scale project or project company. Both Aqilion and Immunscape are actively engaged in the assessment in a collaboration that entails an exclusive option for Aqilion to continue its involvement if the project proves to be promising.

“The pre-project phase is important to strengthen the common vision of the project and to assess together with Immunscape’s team whether Aqilion is the right partner to promote continued commercial development of the project. Immunscape has solid drug discovery experience and expertise and the company’s innovative molecule platform is extremely interesting for Aqilion. We look forward to working together on this exciting project,” says Sarah Fredriksson, CEO of AQILION AB.

“We are extremely pleased to have initiated this collaboration with Aqilion, which will accelerate our drug discovery efforts,” says Lars Öhman, CEO of Immunscape AB.

About AQILION AB
Aqilion is a Swedish life science company that identifies unique pharmaceutical projects at an early phase in the drug discovery process and develops them in preparation for clinical trials. The goal is to demonstrate the clinical and commercial potential of the medical innovation to attract industrial partners and buyers, who in turn have the capacity to continue clinical development and take the product to market. The business model is based on involvement at an early stage and close collaboration with the innovator, regardless of whether the project is initiated by an external researcher, internal development project, or industrial partner. Aqilion prefers projects aimed at niche markets. Specialty medications (high-cost, high complexity and/or high touch drugs) and orphan drugs (drugs to treat diseases so rare that they would be unprofitable to produce without government assistance) are particularly interesting. Aqilion has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Please visit www.aqilion.com.

About Immunscape AB 
Immunscape is a drug discovery company that focuses on the development of immunotherapies for the treatment of cancer and autoimmune diseases. Researchers at Immunscape possess unique knowledge about developing drugs aimed at specific target proteins that selectively activate or suppress the immune system. This expertise is used to develop next-generation drugs for patients with the greatest medical needs, who currently lack effective treatment. Immunscape carries out its research on the Solna Campus at Karolinska Institutet in Sweden. For more information, please visit www.immunscape.com.

Download press release in PDF-format »

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt sombaseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Immunscape har utvecklat innovativa molekyler som har potential att bli nya läkemedel inom cancer och autoimmuna sjukdomar. Projektet befinner sig i tidig fas. Det nya samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla projektets kommersiella potential.

I intressanta projekt kan Aqilion investera resurser för att ytterligare utvärdera potentialen och säkerställa att det går vidare till ett fullskaligt projekt eller projektbolag. Både Aqilion och Immunscape deltar aktivt i utvärderingen och samarbetet sker under en exklusiv option för Aqilion att fortsätta sitt engagemang om projektet faller väl ut.

– Förprojektfasen är viktig för att stärka den gemensamma visionen av projektet och att tillsammans med Immunscapes team utvärdera om Aqilion är rätt partner för att driva en fortsatt kommersiell utveckling av projektet. Immunscape har en gedigen erfarenhet och kunskap inom läkemedelsutveckling och bolagets innovativa molekylplattform är mycket intressant för Aqilion. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans i detta spännande projekt, säger Sarah Fredriksson, VD i AQILION AB.

– Vi är mycket glada över att ha inlett detta samarbete med Aqilion, genom det kan våra ansträngningar att utveckla nya läkemedel påskyndas, säger Lars Öhman, VD i Immunscape AB.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.

Om Immunscape AB 
Immunscape är ett läkemedelsutvecklingsföretag som arbetar med utveckling av immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Målet är att utveckla läkemedel som selektivt aktiverar eller dämpar immunitetssystemet för att behandla allvarliga sjukdomar. Forskarna på Immunscape har en unik kunskap om utveckling av läkemedel riktade mot specifika målproteiner. Denna expertis används för att utveckla nästa generations läkemedel för patienter med de största medicinska behoven, som idag saknar effektiv behandling. Immunscape bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Campus i Solna. För mer information, besök gärna www.immunscape.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »