Posts

Handelsstart idag för AcuCort AB på AktieTorget

Life science-bolaget PULS portföljbolag AcuCort AB börsintroduceras idag den 24 april 2017 på AktieTorget. AcuCort har nyligen genomfört en nyemission om 15,2 MSEK som tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. Listningsemissionen tecknades av fler än 900 investerare.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF som är baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason, men i en ny, patenterad och användarvänlig administrationsform. Den innovativa produkten är en snabblöslig film att lägga på patientens tunga som varken kräver vatten eller går att spotta ut, vilket är stora fördelar vid t ex akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då AcuCort enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare bioekvivalensstudie med bra resultat för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Marknadsundersökningar visar att det finns ett behov av en effektiv och användarvänlig produkt som Dexa ODF. AcuCort har genom introduktionen på AktieTorget nu tagit ett viktigt steg för att öka exponeringen av bolaget och skapa goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att ta Dexa ODF till marknaden och därmed komma patienterna till nytta.

– I och med börsintroduktionen lämnar AcuCort som aktivt projektbolag i PULS-gruppen, men vi kommer noga följa utvecklingen av AcuCort och fortsatt vara en långsiktig och aktiv ägare, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se
telefon 070 535 9334

Om AcuCort
Läs gärna mer om AcuCort på www.acucort.com.

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Framgångsrik nyemission i AcuCort

Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande 6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering
under 2017.

AcuCort har utvecklat en snabblöslig film som innehåller den väldokumenterade glukokortikoiden Dexametason som används av till exempel allergiker. Enbart i EU och USA finns minst 25 miljoner människor som riskerar att drabbas av svåra allergiska reaktioner från till exempel födoämnen eller insektsbett.

– Vi är mycket nöjda med emissionen. Det tillförda kapitalet kommer i huvudsak att användas till att förbereda studier för registreringsgodkännande i EU och USA samt en djupare analys av den amerikanska marknaden, säger Sten R Sörensen, AcuCorts styrelseordförande.

Emissionen tecknades av drygt 40 privata investerare, inkluderande såväl gamla som nya aktieägare. Majoritetsägaren i AcuCort AB, life science bolaget P.U.L.S. AB deltog också i emissionen.

Användarvänlig och snabbare upptag
Allergiska reaktioner kan uppstå plötsligt och då är AcuCorts snabblösliga film, Dexa ODF, idealisk eftersom förpackningen inte är större än ett visitkort och därför är lätt att alltid bära med sig. Filmen löser snabbt upp sig när den läggs på tungan och den medicinska effekten aktiveras. Till skillnad från tabletter som först bör lösas upp i vatten och sedan måste sväljas, vilket kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation.

AcuCort har sedan tidigare gjort en så kallad bioekvivalensstudie som visar att den snabblösliga filmen Dexa ODF är jämförbar med motsvarande dos Dexametason i tablettform. Studien visar dessutom att filmen har en 23% snabbare absorption av den aktiva substansen.

– Snabbt upptag av den aktiva substansen, ingen tablett som ska sväljas eller som kräver tillgång till vatten är viktiga fördelar i stressade situationer som vid akuta allergiska reaktioner. Inte minst för personer med sväljsvårigheter. Vi har därför stora förväntningar på Dexa ODF då vi är övertygade om att produkten kommer att addera värde för användaren, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Bolaget siktar på en registrering av Dexa ODF under 2018 i EU.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB, 070 790 5815, mats.lindfors@acucort.se

Om Dexa ODF
AcuCorts Dexa ODF (Oral Dissolvable Film) är en ny smart och patenterad produkt. Den innehåller glukokortikoiden Dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.
Dexa ODF är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig film som smälter på tungan och behöver varken sväljas eller kräver vatten. Filmen ligger i en liten och smidig förpackning anpassad för att de som behöver produkten alltid kan bära den med sig.

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Men även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cytostatika-behandling (CINV) använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. Att till exempel först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den drabbade. Den drabbade kan ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, men med samma effekt som tabletten, kan komma att få ett stort användningsområde.

Om AcuCort
AcuCort AB blev 2011 ett bolag i P.U.L.S. AB:s projektportfölj. Bolaget ska utveckla och kommersialisera Dexa ODF, en snabblöslig oral film innehållande glukokortikoiden Dexametason. Produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp och CINV (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting).

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Successful new share issue in AcuCort

Successful new share issue in AcuCort

During August and September AcuCort AB implemented a preferential new share issue amounting to MSEK 6, which was over-subscribed. The share issue was implemented in order to provide capital for the operations and to broaden the ownership in preparation for a planned listing in 2017.

AcuCort has developed a rapidly dissolving film containing the well-documented glucocorticoid Dexamethasone, which is used by allergics, among others. In the EU and the US alone there are at least 25 million people at risk for severe allergic reactions from food or insect stings.

“We are very satisfied with the share issue. The new capital will primarily be used for preparation of studies required for market approval in the EU and the US, and for a more in-depth analysis of the US market,” says AcuCort Chairman of the Board, Sten R Sörensen.

The share issue was subscribed for by more than 40 private investors, including both new and previous shareholders. The majority owner of AcuCort AB, life science company P.U.L.S. AB, also took part in the share issue.

User-friendly and faster uptake
Allergic reactions can occur suddenly and then AcuCort’s rapidly dissolving film, Dexa ODF, is ideal as the package is no larger than a business card and therefore easy to always carry with you. The film dissolves rapidly when placed on the tongue and the medical effect is activated. This distinguishes the product from tablets that should first be dissolved in water and then swallowed, which may be very cumbersome in an acute situation.

AcuCort has previously carried out a so-called bioequivalence study, demonstrating that the rapidly dissolving film Dexa ODF is comparable to the corresponding dose of Dexamethasone in tablet form. The study also shows that the absorption of the active substance is 23% faster with the film.

“A fast uptake of the active substance, the fact that no tablet needs to be swallowed and access to water is not required are important benefits in stressed situations such as acute allergic reactions, not least for persons with difficulties to swallow. We therefore have great expectations on Dexa ODF as we are convinced that the product will add significant value for the user,” says Mats Lindfors, CEO of AcuCort.

The company aims for regulatory approval of Dexa ODF in the EU in 2018.

For more information, please contact
Mats Lindfors, CEO, AcuCort AB, +46 (0)70 790 5815, mats.lindfors@acucort.se

About Dexa ODF
AcuCort’s Dexa ODF (Oral Dissolvable Film) is a novel, smart, patented product. It contains the glucocorticoid Dexamethasone, which is a well-known, well-used and well-documented anti-inflammatory substance. Dexa ODF is a thin, rapidly dissolving user-friendly film that dissolves on the tongue, not requiring swallowing or water. The film is kept in a small and convenient package designed to be easy to carry around by those in need.

About glucocorticoids
Millions of patients around the world every year use drugs containing glucocorticoids against allergic reactions and croup. But also cancer patients suffering chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV) use this type of drug. A major disadvantage is that these drugs are not perceived as user-friendly or require assistance by medical staff. For example, the need for first dissolving the tablets in water may be felt to be very cumbersome in an acute situation, by the affected person as well as by persons assisting the patient. The patient may have difficulties swallowing, so a rapidly dissolving film that is placed on the tongue, with the same effect as a tablet, may have a wide range of applications in the future.

About AcuCort
AcuCort AB was incorporated in the project portfolio of P.U.L.S. AB in 2011. The company develops and commercializes Dexa ODF, a rapidly dissolving oral film containing the glucocorticoid Dexamethasone. The product can among other things be used for the treatment of acute allergic reactions, croup and CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting).

About PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) is a unique life science development company. PULS invests in projects at an early stage and develops the innovations in close collaboration with the innovators from ideas to attractive investment projects for the industry. Since 2002 PULS has started 10 project companies and exited three, one of which has been listed (LIDDS). PULS has its headquarters in Helsingborg, Sweden. Active project companies are: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena and Trophea. www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.