Posts

PULS partner Jan Törnell ansluter till PULS management som Chief Medical Scientist

Jan Törnell är PULS partner sedan 2012 och har vidare varit projektledare för PULS projektbolag Oncorena. Han är även styrelseordförande i Glactone Pharma, också ett PULS projektbolag, och i LIDDS, ett tidigare PULS projektbolag, samt styrelseledamot i Diaprost och NeuroVive Pharmaceuticals. Jan har tidigare en internationell karriär inom AstraZeneca bland annat som globalt strategiansvarig för forskningsområdet onkologi & infektion och som professor på institutionen för Neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

– Vi är glada över att Jan har valt en än mer aktiv roll i PULS och att han nu blir en del av vårt management. Han kommer att ha ansvar för medicinska frågeställningar i utvärdering av nya projektmöjligheter från tidig forskning och framåt i utvecklingsprocessen. Jag är övertygad om att Jan med sin erfarenhet och expertis kommer att bli ett viktigt stöd i utvecklingen av PULS befintliga projektportfölj och inte minst till ledningen av PULS verksamhet framöver, säger PULS VD Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se

Om PULS
P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se. 

Glactone Pharma får patent godkänt i Sverige

Glactone Pharma har beviljats ett svenskt patent som avser nya syntetiska analoger av STAT3-hämmaren GPA500 som har förbättrade läkemedelsliknande egenskaper. Glactone Pharma arbetar aktivt med att profilera småmolekylära STAT3-hämmare som potentiella nya cancer-immunterapier och läkemedel mot behandlingsresistenta tumörer, områden där substanser som blockerar STAT3 har goda möjligheter att tillgodose stora medicinska behov och hjälpa patienter.

Patentet “Ether analogues of galiellalactone”, utfärdat som Svenskt Patent Nr. SE539204, ger patentskydd till 2035. Beslutet att bevilja patentet publicerades i Svensk Patenttidning
Nr. 2017/19 den 9 maj 2017.

”Beviljandet av patentet är mycket glädjande då det ytterligare befäster Glactone Pharmas position som ledande inom forskning och utveckling av småmolekylära hämmare som direkt kan blockera STAT3”, säger Martin Johansson, VD på Glactone Pharma.

Patentet är ett resultat av ett interdisciplinärt samarbete med forskare vid Lunds Universitet ledda av professor Olov Sterner.

STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat tumörinducerad immunosuppression, proliferation, behandlingsresistens och metastasering. STAT3 saknar de drogbarhetsegenskaper som enzymer och cellreceptorer har, vilket gör den till en mycket svår måltavla för läkemedel. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar.

Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett hur STAT3 aktiveras. 

Glactone Pharma arbetar med att profilera sina egenutvecklade småmolekyler i immuno-onkologimodeller för att komma fram till de mest effektiva sätten att kombinera STAT3-inhibition med immunterapier och i modeller av behandlingsresistent cancer.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, till exempel med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 terapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande och cancerdrivande mekanismer, bland annat i regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunosuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biomedicinskt företag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life-science bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information vänligen kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08, jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, VD, Glactone Pharma, +1 705 768 0603, martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma granted patent for STAT3 inhibitors

Glactone Pharma has been granted a Swedish patent covering novel synthetic analogs of the STAT3 inhibitor GPA500 with improved druglike properties. Glactone Pharma is actively profiling small-molecule inhibitors of STAT3 as a potential new immunotherapy and for the treatment of drug resistant cancers, areas where a STAT3 inhibitor has great potential to address large unmet medical needs and help patients.

The patent “Ether analogues of galiellalactone”, Swedish Patent No. SE539204, is valid until 2035. The decision to grant the patent was published in the Swedish Patent Gazette No. 2017/19 on May 9, 2017.

“The granting of this patent is very pleasing as it further strengthens Glactone Pharma’s position as a leader in the discovery and development of direct small-molecule STAT3 inhibitors,” said Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma.

The patent is the result of research by an interdisciplinary collaboration with researchers at Lund University, Sweden, led by Professor Olov Sterner.

STAT3, a so-called transcription factor, is one of the most promising targets in cancer drug research. It is involved in many key disease processes, including tumor induced immunosuppression, proliferation, drug resistance and metastasis. However, STAT3 lacks the druggable characteristics of enzymes and cell receptors, which makes it a very difficult drug target. Furthermore, it is an intracellular molecule and as such not amendable to be targeted by antibodies.

Glactone Pharma has built a strong portfolio of small molecule STAT3 inhibitors based on the naturally occurring STAT3 inhibitor GPA500. The innovators behind Glactone Pharma have previously demonstrated that GPA500 binds directly to STAT3 and that this prevents the function of STAT3 regardless of up-stream activators.

Glactone Pharma is continuing to profile its proprietary small molecules in immuno-oncology models to determine the most effective ways of combining STAT3 inhibition with immunotherapies and in models of treatment resistant cancers.

Immuno-oncology
Immuno-oncology therapies are drugs or vaccines that have the ability to activate the immune system to recognize cancer cells and destroy them. Immunotherapy has the potential to revolutionize cancer treatment. One immunotherapy strategy involves targeting checkpoint molecules that act as brakes on immune cells with e.g. PD-1 and PD-L1 antibodies, thereby unleashing a more powerful immune response. However, a majority of patients treated with anti-PD-1/PD-L1 monotherapies do not achieve objective responses and most tumor regressions are partial. To increase the number of patients who benefit from immune checkpoint blockade combination treatments are necessary. Preclinical models have indicated possible targets for combination treatment including STAT3.

STAT3 and GPA500
The transcription factor STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a protein that is involved in several mechanisms of carcinogenesis, including the regulation of genes involved in cell proliferation, differentiation and metabolism. Constitutively active STAT3 is known to contribute to tumor progression and is considered a key factor in tumor induced immunosuppression and drug resistance. STAT3 is an ideal target for cancer therapy and inhibition of STAT3 represents a highly promising strategy in immuno-oncology. 

GPA500 is a small molecule inhibitor of the transcription factor STAT3 with a unique mechanism of action. GPA500 directly inhibits STAT3 and reduces the proliferation of prostate cancer cells in vivo and in vitro. With GPA500 as a lead, Glactone Pharma has developed novel proprietary STAT3 inhibitors with improved drug-like properties.

Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biopharmaceutical company within PULS and is based on ground-breaking science from Lund University in Sweden. PULS is a life science company with a unique combination of scientists and industrialists who together with innovators are commercializing ideas by providing capital, know-how and committed partnership. Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the drug resistant cancers. STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and in resistance to targeted therapies making it an ideal target in combination treatments. To learn more, visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

For more information please contact:
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08, jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma, +1 705 768 0603, martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.