Posts

Ragnar Lindqvist vald till ny styrelseordförande i PULS

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 8 juni 2016. Stämman valde Ragnar Lindqvist till ny styrelseordförande och Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand till styrelseledamöter.

Ragnar Lindqvist är advokat och partner på Mannheimer Swartling advokatbyrå och har gedigen erfarenhet från affärsjuridik och styrelsearbete. Clas Runnberg, tidigare ordförande, och ledamoten Susanne Petersson hade avböjt omval.

PULS vision är att på ett avgörande sätt bidra till life science industrins utveckling genom att driva ett livskraftigt, långsiktigt lönsamt, privat utvecklingsbolag med fokus på läkemedel och medicinteknik.

– PULS är i ett spännande skede med en mogen och balanserad portfölj av projektbolag samt en ny långsiktig strategi. Det pågående förändringsarbetet lägger grunden för en hållbar tillväxt och god avkastning över tiden, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

Läs gärna mer om PULS långsiktiga mål och förändringsarbete i årsredovisningen 2015 som nyligen har publicerats på bolagets hemsida.

För mer information Pontus Ottosson, VD i PULS AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharmas företrädesemission fulltecknad

Glactone Pharma meddelar att bolagets avslutade nyemission har blivit fulltecknad. Kapitaltillskottet kommer att användas till att vidareutveckla bolagets unika småmolekylära hämmare av målproteinet STAT3 för behandling av prostatacancer och användning inom immuno-onkologi.

Nyemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 7 mars 2016, var en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Glactone Pharma. P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences), grundare av Glactone Pharma tillsammans med innovatörerna, är fortsatt huvudägare i bolaget.

Martin Johansson, VD på Glactone Pharma, säger: “Det är glädjande med det stora förtroende och intresse som våra nya och befintliga ägare visar för Glactone Pharma. Denna emission kommer att bidra till att utveckla bolagets projekt inom småmolekylära STAT3-hämmare vilket kommer att öka värdet och den kommersiella och medicinska potentialen i bolaget”.

Glactone Pharma kan nu efter den framgångsrika nyemissionen fokusera på att optimera läkemedelsegenskaperna hos sina egenutvecklade STAT3 hämmare för att påskynda val av kandidatsubstans för den prekliniska utvecklingen och kliniska studier. Att ha en väl karaktäriserad och optimerad kandidatsubstans är en väsentlig milstolpe i bolagets utveckling. Bolaget fokuserar även på att studera sina mest lovande substanser i etablerade immuno-onkologimodeller för att bevisa att substanser som blockerar STAT3 kan användas tillsammans med godkända immunoterapier för att öka respons och behandlingseffekt. Samtidigt fortsätter bolaget att presentera sitt projekt för investerare och potentiella partners.

STAT3 är en av de mest lovande nya målmolekylerna inom cancer då den är involverad i flera kritiska sjukdomsprocesser, bland annat proliferation, tumörinducerad immunsuppression, behandlingsresistens och metastasering. STAT3, en så kallad transkriptionsfaktor, är en mycket svårare måltavla för läkemedel då den saknar de inbindningsytor som enzymer och cellreceptorer har. Dessutom är STAT3 ett intracellulärt protein och som sådant inte påverkbart av antikroppar. Glactone Pharma har byggt upp en stark portfölj av småmolekylära STAT3-hämmare baserad på den naturligt förekommande STAT3-hämmaren GPA500. Innovatörerna bakom Glactone Pharma har tidigare visat att GPA500 binder direkt till STAT3 och att detta blockerar funktionen av STAT3 oavsett aktiverande ämnen uppströms.

Immuno-onkologi
Immuno-onkologi är behandlingar med läkemedel eller vacciner som har förmågan att aktivera immunförsvaret så att det känner igen cancerceller och kan angripa dem. Immunoterapier kan komma att revolutionerna cancersjukvården. En immunoterapeutisk strategi innebär att man slår mot kontrollmolekyler som fungerar som bromsar för immunceller, t ex med antikroppar mot PD-1 och PD-L1, för att på så sätt stimulera ett kraftigare immunsvar. Men en majoritet av patienterna som behandlas med PD-1/PD-L1 monoterapier svarar inte fullt och de flesta tumörregressionerna är bara partiella. För att öka antalet patienter som svarar på denna typ av behandling krävs kombinationsterapier och flera prekliniska modeller har visat att STAT3 är en möjlig måltavla för kombinationsbehandling.

STAT3 och GPA500
Transkriptionsfaktorn STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett protein som är involverat i ett flertal cancerframkallande mekanismer, bl a regleringen av gener involverade i celldelning, differentiering och metastasering. Det är känt att konstitutivt aktivt STAT3 bidrar till tumörutveckling och STAT3 anses vara en avgörande faktor för tumörinducerad immunsuppression och läkemedelsresistens. STAT3 ses som en ideal måltavla för cancerbehandling och hämning av STAT3 är ett mycket lovande angreppssätt inom immuno-onkologi.

GPA500 är en småmolekylär hämmare av STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Prostatacancer
Prostatacancer (PCa) är den vanligaste typen av cancer hos män i västvärlden och rankas som den näst vanligaste dödsorsaken inom cancer. De allra flesta av dessa dödsfall orsakas av metastaserande sjukdom. Det finns ett stort behov av att hitta nya läkemedel med ökad effekt och minskad behandlingsrelaterad toxicitet som kan förlänga effekten av anti-androgen behandling eller som kan användas när sjukdomen blir resistent mot sådan behandling.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett bioteknikföretag inom P.U.L.S., ett unikt utvecklingsbolag inom life science, och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för kombinationsbehandling med immunoterapier och för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och andra cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot anti-androgen behandling, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

För mer information kontakta:
Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, 070-676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, vd, Glactone Pharma, +1 705 768 0603 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.

Glactone Pharma’s preferential rights issue fully subscribed

Glactone Pharma is pleased to announce that the company’s recent preferential rights issue was fully subscribed. The capital injection will be used for further development of the company’s unique small-molecule inhibitors of STAT3 to enhance the efficacy and response of immunotherapies in immuno-oncology and for the treatment of advanced prostate cancer.

The new share issue, whose subscription period ended March 7, 2016, was a preferential rights issue for existing shareholders in Glactone Pharma. P.U.L.S. (Partners for Development Investments in Life Sciences), the founder of Glactone Pharma together with the innovators, maintains majority ownership in the company.

Martin Johansson, CEO of Glactone Pharma, said: “The great confidence and interest in Glactone Pharma that our new and existing shareholders show is very gratifying. This issue will contribute to the development of our small molecule STAT3 inhibitor project which will increase the value and the commercial and medical potential of the company.”

After the successful rights issue, Glactone Pharma can now focus on optimizing the druglike properties of its proprietary STAT3 inhibitors to accelerate the identification of a candidate drug for preclinical development and clinical studies. Having a well characterized and optimized candidate drug is an important milestone in the company’s development. The company is also focussed on studying its most advanced compounds in established immuno-oncology models to demonstrate that compounds that block STAT3 can be used in combination with approved immunotherapies to increase response rates and treatment efficacy. Concurrently, the company is continuing to present its project to investors and potential partners.

STAT3 is one of the most promising targets in cancer due to its involvement in many key disease processes including proliferation, tumor induced immunosuppression, drug resistance and metastasis. However, STAT3, which is a so called transcription factor, lacks the druggable characteristics of enzymes and cell receptors making it a very difficult drug target. Furthermore, it is an intracellular molecule and as such not amendable to be targeted by antibodies. Glactone Pharma has built a strong portfolio of small-molecule STAT3 inhibitors based on the naturally occurring STAT3 inhibitor GPA500. The innovators behind Glactone Pharma have previously demonstrated that GPA500 binds directly to STAT3 and that this prevents the function of STAT3 regardless of up-stream activators. 

About immuno-oncology
Immuno-oncology therapies are drugs or vaccines that have the ability to activate the immune system to recognize cancer cells and destroy them. Immunotherapy has the potential to revolutionize cancer treatment. One strategy of immunotherapy involves targeting checkpoint molecules that act as brakes on immune cells with e.g. PD-1 and PD-L1 antibodies, thereby unleashing a more powerful immune response. However, a majority of patients treated with anti-PD-1/PD-L1 monotherapies do not achieve objective responses and most tumor regressions are partial. To increase the number of patients who benefit from immune checkpoint blockade combination treatments are necessary. Preclinical models have indicated possible targets for combination treatment including STAT3.

About STAT3 and GPA500
The transcription factor STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) is a protein that is involved in several mechanisms of carcinogenesis including the regulation of genes involved in cell proliferation, differentiation and metastasis. Constitutively active STAT3 is known to contribute to tumor progression and is considered a key factor in tumor induced immunosuppression and drug resistance. STAT3 is an ideal target for cancer therapy and inhibition of STAT3 represents a highly promising strategy in immuno-oncology.

GPA500 is a small molecule inhibitor of the transcription factor STAT3 with a unique mechanism of action. GPA500 directly inhibits STAT3 and reduces the proliferation of prostate cancer cells in vivo and in vitro. With GPA500 as a lead, Glactone Pharma has developed novel proprietary STAT3 inhibitors with improved drug-like properties.

About prostate cancer
Prostate cancer (PCa) is the most common form of cancer in men in the developed world, and it ranks second in cancer-related deaths, with the vast majority of these fatalities resulting from metastatic disease. There is a great need to find novel drugs with increased efficacy and reduced toxicity that can be used to prolong the effect of androgen receptor antagonists or be used when the disease becomes resistant to androgen receptor antagonists.
 
About Glactone Pharma
Glactone Pharma is a biotech company within P.U.L.S., a unique Swedish development company in life sciences, and is based on ground-breaking science from the University of Lund in Sweden. Glactone Pharma has developed a pipeline of novel potential drugs that target the STAT3 transcription factor for the use in immuno-oncology and for the treatment of castration resistant prostate cancer (CRPC). STAT3 is directly involved in tumor mediated immune suppression and resistance to androgen inhibition therapy making it an ideal target in combination treatments. To read more visit www.glactone.com and www.pulsinvest.se.

For more information please contact:
Jan Törnell, Chairman of the Board, Glactone Pharma, +46 (0)70-676 00 08 or jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, CEO, Glactone Pharma, +1 705 768 0603 or martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.